Frontiers in Biomedicine 2015

November 11-13, 2015 | Nizhny Novgorod, Russia

 • Nizhny Novgorod Birds Eye View
  Nizhny Novgorod Birds Eye View
 • NNNC lab
  NNNC lab
 • NNNC SPF animal facility
  NNNC SPF animal facility
 • Nizhny Novgorod and boat view
  Nizhny Novgorod and boat view
 • NNNC SPF animal facility
  NNNC SPF animal facility
 • NNNC SPF animal facility
  NNNC SPF animal facility

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod | http://www.unn.ru/eng/

Institute of Biology and Biomedicine | http://www.ibbm.unn.ru/

Nizhny Novgorod Neuroscience Center | http://neuro.nnov.ru/en

SPF animal facility